Lijst van actief beleid

Naam Type Toestemming van de gebruiker
Disclaimer Digitale leeromgeving NLDA Website-beleid Geverifieerde gebruikers

Samenvatting

Privacy Statement Digitale Leeromgeving NLDA

Volledig beleid

Geachte collega en student,

Vanwege steeds hogere eisen die worden gesteld aan informatiebeveiliging en privacy krijgt u vanaf heden onderstaande privacy statement / disclaimer te zien zodra u inlogt in onze NLDA leeromgeving (Moodle). Voorheen kreeg u eenmalig de disclaimer te zien bij uw eerste inlog in Moodle, maar dat volstaat niet om onderstaande informatie te laten beklijven. Wij hopen op uw begrip.

Met vriendelijke groet,
Bureau Informatiemanagement


Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw gegevens met de grootst mogelijke zorg en uitsluitend conform de privacywetgeving. In deze privacy policy kunt u lezen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. De set van persoonsgegevens houden wij zo beperkt mogelijk.

Wat vragen wij van u als instructeur, docent, student of NLDA medewerker?
 • Gebruik of verwerk in deze leeromgeving nooit gerubriceerde, gemerkte of personeelsvertrouwelijke informatie;

 • Gebruik bij voorkeur uw Defensie emailadres in uw correspondentie en niet uw privé-emailadres;

 • Wissel uw inloggegevens niet uit aan anderen.

Welke persoonsgegevens zijn bij ons bekend?
 • Uw naam;

 • Uw (Defensie) e-mail adres;

 • Geregistreerde deelname aan de opleidingen binnen de leeromgeving;

 • Uw voortgang binnen de gevolgde modules.

Welke gegevens zijn zichtbaar voor andere deelnemers?

Na het aanmelden kunt u een persoonlijk profiel aanmaken. Dit profiel (uw identiteit) is zichtbaar voor collega's die zich ook bevinden in de Digitale Leeromgeving (elo-nlda.returnontalent-acc.nl). Deelnemers binnen de Digitale Leeromgeving zien van elkaar:

 • Wie er online zijn (geweest);

 • Uw voornaam en achternaam.

Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens gebruikt?
 • De uitvoering of toepassing van wetten en zelfregulering;

 • Het verwerken van gegevens ten behoeve van management-informatie, product en dienstontwikkeling en het bepalen van de algemene strategie;

 • Onderzoeksdoeleinden om de kwaliteit van het onderwijs en de leeromgeving te verbeteren;

 • Om contact met u te kunnen leggen t.b.v. bijvoorbeeld begeleiding.

Hoe worden persoonsgegevens verwerkt?

Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd op grond van een wettelijke grondslag. De wettelijke grondslagen die wij gebruiken zijn:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen omvatten het kunnen uitvoeren van de bovenstaande doeleinden;

 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent;

 • Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over gezondheid of religie.

Wie zijn mogelijke ontvangers van deze gegevens?
 • Intern: medewerkers/docenten voor zover ze de gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie.

 • Derden: bewerkers, zoals partijen die onze websites hosten, ondersteunen en correct laten functioneren.

Wij geven uw persoonsgegevens nooit door voor commerciële doeleinden en wij geven uw persoonsgegevens nooit door naar het buitenland. Derde partijen die namens ons uw persoonsgegevens verwerken doen dat altijd uitsluitend volgens onze opdracht. Zij zijn verplicht de persoonsgegevens geheim te houden en na gebruik te vernietigen.

Beveiliging

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Met dienstverleners die persoonsgegevens namens ons verwerken, sluiten we overeenkomsten waarin wij hen verplichten om deze maatregelen ook te treffen.

Digitaal lesmateriaal

Binnen deze NLDA leeromgeving bevindt zich een grote diversiteit aan vormen van digitaal lesmateriaal. Het is conform privacy regelgeving (AVG) en het auteursrecht verboden om dit materiaal -in de ruimste zin des woords- te verspreiden, te bewerken en/of te delen met anderen. Betreffend lesmateriaal, waaronder ook opnames, fotomateriaal, chatgesprekken, etc. zijn alleen voor eigen gebruik beschikbaar. Ook is het niet toegestaan om zelf opnames te maken van colleges die (online) verzorgd worden .

Indien lesmateriaal of eigen opnames zonder toestemming gemaakt, bewerkt of verspreid worden, is dit een strafbaar feit en kan er een strafrechtelijke procedure opgestart worden.

Bewaartermijn

Uw studiedocumenten worden conform de wettelijk gestelde bewaartermijnen bewaard. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Recht op inzage, correctie en verzet

U kunt altijd inzage vragen in uw gegevens of deze laten corrigeren. Heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens neem dan contact op via ons emailadres Moodle@mindef.nl.